ஆட்சிக் குழு

ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

தலைவர்

முனைவர் க.பாஸ்கரன்

தணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

உயர்கல்வித்துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009
நிதித் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

திரு இரா.வெங்கடேசன், இ.ஆ.ப.,

அரசு் செயலாளர்
தமிழ்வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை 600 009

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர் ( பொ )
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை
தமிழ் வளர்ச்சி வளாகம்
ஆல்சு சாலை, எழும்பூர்,
சென்னை – 600 008

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி
சென்னை 600 013

புலத்தலைவர்களில் இருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

முனைவர் செ.சுப்பிரமணியன்

வளர்தமிழ்ப் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் இரா.பாஸ்கரன்

கலைப் புலத் தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் ந.அதியமான்

சுவடிப் புலத்தலைவர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

வேந்தர் நியமனம்

நிரப்பப்பட உள்ளது

இணைவேந்தர் நியமனம்

முனைவர் சு. பாலசுப்ரமணியன்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் , தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம் , தமிழ் நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் , சென்னை- 15

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்