நிதியலுவலர்

ம. தமிழ்வாணன்

நிதியலுவலர்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

Name M. Tamilvanan
Designation Finance Officer
Address 1/9, Main Road,
Valajanagaram, Ariyalur District,
Ariyalur – 621 704.
Tamil Nadu, India.
Date of Birth 15-07-1960
Date of Retirement 31-07-2018
Qualification M.A., B.Ed.,
Date of appointment 23-06-1983
Date of joining as Finance Officer 01-03-2017
Parent Department Local Fund Audit Department, Government of Tamil Nadu.
Original Designation Deputy Director of Local Fund Audit Department
E-mail (personal) walaja.tamilvanan@gmail.com
E-mail (office) tamilunifo@gmail.com
Contact Mobile number 91 – 9443169681 / 91 – 944240552
Office Phone 914362 – 226840

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்