ஆய்வுக் குழு

தலைவர்

முனைவர் க. பாஸ்கரன்

துணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

உறுப்பினர்கள்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

கூட்டுநர் : பதிவாளர்

இயக்குநர் (பொ), தொலைநிலைக்கல்வி இயக்ககம்
தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்