பதிப்புக் குழு

தலைவர்

முனைவர் க. பாஸ்கரன்

துணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

உறுப்பினர்கள்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்