சான்றிதழ் படிப்புகள்

  • தமிழ்ப் புலவர் பயிற்சி
  • இசை
  • பரதநாட்டியம்
  • கருவி இசை (மிருதங்கம், தவில்)
  • யோகா
  • நூலக மற்றும் தகவல் அறிவியல்
  • சுவடியியல்
  • வரைகலை மற்றும் வண்ணக்கலை
  • அக்குபங்சர்
  • மதிப்புணர்வுக் கல்வி மற்றும் ஆன்மீகம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்