சான்றிதழ் படிப்புகள்

 • தமிழ்ப் புலவர் பயிற்சி
 • இசை
 • பரதநாட்டியம்
 • கருவி இசை (மிருதங்கம், தவில்)
 • யோகா
 • நூலக மற்றும் தகவல் அறிவியல்
 • சுவடியியல்
 • வரைகலை மற்றும் வண்ணக்கலை
 • கணிதவியலில் மனக்கணக்கு
 • அக்குபங்சர்
 • மதிப்புணர்வுக் கல்வி மற்றும் ஆன்மீகம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்