அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறைக் கருத்தரங்கம்- ‘ஐவகை நிலங்களில் உணவு’- நாள்:08.04.2019, நேரம்:முற்பகல்:10.15 மணி, இடம்:வளர்தமிழ் புலக் கருத்தரங்க அறை

அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறைக் கருத்தரங்கம்- ‘ஐவகை நிலங்களில் உணவு’- நாள்:08.04.2019, நேரம்:முற்பகல்:10.15 மணி, இடம்:வளர்தமிழ் புலக் கருத்தரங்க அறை

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்