அறிவியல் புலம் நடத்தும் பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவின் நிதிநல்கையுடன் பல்துறைத் தொழிலக ஆய்வு தேசியக் கருத்தரங்கு – நாள்:29.3.2019 மற்றும் 30.3.2019¸ இடம்: அறிவியல் புல கருத்தரங்க அறை

அறிவியல் புலம் நடத்தும் பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவின் நிதிநல்கையுடன் பல்துறைத் தொழிலக ஆய்வு தேசியக் கருத்தரங்கு – நாள்:29.3.2019 மற்றும் 30.3.2019¸ இடம்: அறிவியல் புல கருத்தரங்க அறை

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்