இந்திய மொழிகளில் அகராதிப் பணிகள் மின்னியல் அகராதிகளும் ஆவணமாக்கமும் – அகராதியியல் துறை கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம், நாள் – 5.4.2019 முற்பகல் 10.45 மணி, இடம் – வளர்தமிழ்ப் புலக் கருத்தரங்கக் கூடம்

இந்திய மொழிகளில் அகராதிப் பணிகள் மின்னியல் அகராதிகளும் ஆவணமாக்கமும் – அகராதியியல் துறை கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம், நாள் – 5.4.2019 முற்பகல் 10.45 மணி, இடம் – வளர்தமிழ்ப் புலக் கருத்தரங்கக் கூடம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்