இலக்கியத்துறை நடத்தும் ” தந்தை பெரியார் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு” – நாள் : 25.3.2019¸ நேரம்: முற்பகல்: 10.30 மணி¸ இடம்:மொழிப்புல அவையம்

LiteratureDepartmentConference_21.03.2019

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்