இளங்கல்வியியல் திசம்பர் 2020 தேர்வு விடைத்தாள் முகப்புப் பக்கம்

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2021/05/விடைத்தாள்-முகப்புப்-பக்கம்.pdf”>இளங்கல்வியியல் திசம்பர் 2020 தேர்வு  விடைத்தாள் முகப்புப் பக்கம்</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்