இளங்கல்வியியல் மே 2021 தேர்வு – விடைத்தாள் முகப்புப் பக்கம்

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2021/06/விடைத்தாள்-முகப்புப்-பக்கம்1.pdf”>இளங்கல்வியியல் மே 2021 தேர்வு – விடைத்தாள் முகப்புப் பக்கம்</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்