ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை – “தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் கரிகாற்சோழன் அரங்கத்திற்க்கு – ஒலி¸ஒளி அமைப்புக் கருவிகள் வேண்டப்படுதல்”- தொடர்பாக

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை – “தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் கரிகாற்சோழன் அரங்கத்திற்க்கு – ஒலி¸ஒளி அமைப்புக் கருவிகள் வேண்டப்படுதல்”- தொடர்பாக

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்