ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் நெருப்பு பாதுகாப்பு கருவிகள் நிறுவுதல்’ – இறுதி நாள்: 27.11.2019¸ 15:00 மணி.

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் நெருப்பு பாதுகாப்பு கருவிகள் நிறுவுதல்’ – இறுதி நாள்: 27.11.2019¸ 15:00 மணி.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்