ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் மின்கருவி (ஜென்செட்) – நிறுவுதல்’ – இறுதி நாள்: 25.11.2019¸ 14:30 மணி.

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் மின்கருவி (ஜென்செட்) – நிறுவுதல்’ – இறுதி நாள்: 25.11.2019¸ 14:30 மணி.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்