ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜிசி-எம்எஸ்(GC-MS) கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல் – ஓப்பந்தப்புள்ளி இறுதி நாள் : 6-12-2019¸ மதியம்:14:30 மணி.

ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜிசி-எம்எஸ்(GC-MS) கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல் – ஓப்பந்தப்புள்ளி இறுதி நாள் : 6-12-2019¸ மதியம்:14:30 மணி.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்