ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் தண்வளி அமைப்புக் கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல்’ – ஓப்பந்தப்புள்ளி இறுதி நாள்; : 4-12-2019¸ மதியம:;14:30 மணி.

ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் தண்வளி அமைப்புக் கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல்’ – ஓப்பந்தப்புள்ளி இறுதி நாள்; : 4-12-2019¸ மதியம:;14:30 மணி.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்