ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் கரிகாற்சோழன் கலையரங்கத்திற்கு கணிப்பொறி மற்றும் அதன் காட்சித்திறன் உபகரணங்கள் வாங்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல்’: இறுதி நாள்:3.12.2019

tender for Laptop & Projection equipments karikarcholan auditorium_15112019

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்