ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் கரிகாற்சோழன் கலையரங்கத்திற்கு ஒளிப்படக் கருவிகள் மற்றும் அதன் உபகரணங்கள் வாங்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல்’ : இறுதி நாள்:4.12.2019

ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: ‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் கரிகாற்சோழன் கலையரங்கத்திற்கு ஒளிப்படக் கருவிகள் மற்றும் அதன் உபகரணங்கள் வாங்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல்’: இறுதி நாள்:4.12.2019

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்