ஓப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் ‘ஜிசி-எம்எஸ்(GC-MS) கருவிகள்’ வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல் – ஓப்பந்தப்புள்ளி இறுதி நாள் : 15-02-2020¸ மதியம்:14:00 மணி.

TenderNewJanuary_GC-MS_Equpment_31012020

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்