ஓப்பந்தப்புள்ளி தேதி மறுஅறிவிப்பு : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக்தில் “தீ – பாதுகாப்பு கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல்” ஒப்பந்தப்புள்ளி 28.11.2019 தேதி¸ முற்பகல் 11.00 மணி அளவில் திறக்கப்படும் – மறுஅறிவிப்பு தெரிவித்தல்.

ஓப்பந்தப்புள்ளி தேதி மறுஅறிவிப்பு : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக்தில் “தீ – பாதுகாப்பு கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் நிறுவுதல்” ஒப்பந்தப்புள்ளி 28.11.2019 தேதி¸ முற்பகல் 11.00 மணி அளவில் திறக்கப்படும் – மறுஅறிவிப்பு தெரிவித்தல்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்