”கற்றல் கற்ப்பித்தல் மற்றும் நிகழ்த்தல் நோக்கில் நாடகக்கல்வி” இணையவழி கருத்தரங்க நிகழ்வுகளின் நேரலை தொடர்பான ஹைபர்லிங்க் தெரிவித்தல் – தொடர்பாக.

”கற்றல் கற்ப்பித்தல் மற்றும் நிகழ்த்தல் நோக்கில் நாடகக்கல்வி” இணையவழி கருத்தரங்க நிகழ்வுகளின் நேரலை தொடர்பான ஹைபர்லிங்க் தெரிவித்தல் – தொடர்பாக.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்