சுற்றறிக்கை – ” 2020-2021 முதுகலை மற்றும் ஆய்வியல் நிறைஞர் படிப்பிற்க்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் மின்நகல் வழியாக இறுதிப்பருவம் மற்றும் உரிய சான்றிதழ்களை பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டுதல்”- தொடர்பாக


சுற்றறிக்கை – ” 2020-2021 முதுகலை மற்றும் ஆய்வியல் நிறைஞர் படிப்பிற்க்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் மின்நகல் வழியாக இறுதிப்பருவம் மற்றும் உரிய சான்றிதழ்களை பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டுதல்”- தொடர்பாக

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்