தபக மகளிர் மற்றும் ஆடவர் விடுதி ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பப் படிவம்

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2024/06/தபக-மகளிர்-மற்றும்-ஆடவர்-விடுதி-ஒப்பந்தப்புள்ளி-விண்ணப்பப்-படிவம்.pdf”>தபக மகளிர் மற்றும் ஆடவர் விடுதி ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பப் படிவம்</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்