”தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கான முனைவர் பட்டச் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு(TURCET) 28.02.2021 காலை 11.00 முதல் 01.00 மணி வரை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் மற்றும் உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை ஆகிய மையங்களில் நடைபெறும்”

”தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கான முனைவர் பட்டச் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு(TURCET) 28.02.2021 காலை 11.00 முதல் 01.00 மணி வரை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் மற்றும் உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை ஆகிய மையங்களில் நடைபெறும்”

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்