தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத் தத்துவத்துறையின் மண்டலக் கருத்தரங்க அழைப்பிதழ் – நாள்:30.08.2019¸ நேரம்: முற்பகல் 10.30 மணி¸ இடம்: மொழிப்புல அவையம்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத் தத்துவத்துறையின் மண்டலக் கருத்தரங்க அழைப்பிதழ் – நாள்:30.08.2019¸ நேரம்: முற்பகல் 10.30 மணி¸ இடம்: மொழிப்புல அவையம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்