தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் ” நிறுவனநாள் விழா” அழைப்பிதழ்¸ நாள்:16-09-2019¸ நேரம்:காலை 10.30 மணி¸ இடம்:கரிகாற்சோழன் கலையரங்கம்.

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் ” நிறுவனநாள் விழா” அழைப்பிதழ்¸ நாள்:16-09-2019¸ நேரம்:காலை 10.30 மணி¸ இடம்:கரிகாற்சோழன் கலையரங்கம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்