தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக சிற்றுண்டி விடுதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல்-தொடர்பாக

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2024/06/தபக-சிற்றுண்டி-விடுதி-ஒப்பந்தப்புள்ளி-தொடர்பாக.pdf”>தபக சிற்றுண்டி விடுதி ஒப்பந்தப்புள்ளி -தொடர்பாக</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்