தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக சிற்றுண்டி விடுதி ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பப் படிவம்

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2024/06/தபக-சிற்றுண்டி-விடுதி-ஒப்பந்தப்புள்ளி-விண்ணப்பப்-படிவம்.pdf”>தபக சிற்றுண்டி விடுதி ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பப் படிவம்</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்