தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ‘செஞ்சுருள் சங்கத்தின் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்’ – நாள்:02.04.2019¸ நேரம்: பிற்பகல் 2.30¸ இடம்: மொழிப்புல அவையம்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ‘செஞ்சுருள் சங்கத்தின் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்’ – நாள்:02.04.2019¸ நேரம்: பிற்பகல் 2.30¸ இடம்: மொழிப்புல அவையம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்