தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையத்துடன் உள்ளாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவணங்கள் செய்துள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வெளியிடல் – தொடர்பாக

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையத்துடன் உள்ளாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவணங்கள் செய்துள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வெளியிடல் – தொடர்பாக

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்