தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர்ப் பட்ட நுழைவுத் தேர்வுக்கான தகுதியுள்ளோர் பட்டியல் & நுழைவுச் சீட்டுப் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான இணைப்பு


தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர்ப் பட்ட நுழைவுத் தேர்வுக்கான தகுதியுள்ளோர் பட்டியல் & நுழைவுச் சீட்டுப் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான இணைப்பு

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்