திசம்பர் 2023 – பட்டயம் தேர்வு முடிவுகள்

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2023/12/திசம்பர்-2023-பட்டயம்-தேர்வு-முடிவுகள்.pdf”>திசம்பர் 2023 – பட்டயம் தேர்வு முடிவுகள்</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்