தொலைநிலைக் கல்வி பாடப்பிரிவுகளுக்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்-(அடிப்படைக் கல்வி)

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்