தொலைநிலைக் கல்வி பாடப்பிரிவுகளுக்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்-(முதுநிலை)

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்