தொல்லறிவியல் துறை வழங்கும் – ‘துறைக் கருத்தரங்கம் மற்றும் சிறப்புச் சொற்பொழிவு அழைப்பிதழ் – நாட்கள்:03-10-2019 மற்றும் 04-10-2019¸ நேரம்:முற்பகல் 10:30 மணி¸ இடம்: கருத்தரங்க அறை¸அறிவியல் புலம்

தொல்லறிவியல் துறை வழங்கும் – ‘துறைக் கருத்தரங்கம் மற்றும் சிறப்புச் சொற்பொழிவு அழைப்பிதழ் – நாட்கள்:03-10-2019 மற்றும் 04-10-2019¸ நேரம்:முற்பகல் 10:30 மணி¸ இடம்: கருத்தரங்க அறை¸அறிவியல் புலம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்