”நாடகத்துறை மற்றும் கல்வியியல் துறை இணைந்து நடத்தும் “கற்றல்,கற்ப்பித்தல் மற்றும் நிகழ்த்தல் நோக்கில் ஏழு நாள் இணைய வழி சான்றிதழ் வகுப்பு – 11.5.2020 முதல் 17.5.2020 வரை”

”நாடகத்துறை மற்றும் கல்வியியல் துறை இணைந்து நடத்தும் “கற்றல்,கற்ப்பித்தல் மற்றும் நிகழ்த்தல் நோக்கில் ஏழு நாள் இணைய வழி சான்றிதழ் வகுப்பு – 11.5.2020 முதல் 17.5.2020 வரை”

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்