பதிப்புத்துறை சுற்றறிக்கை – ”தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீட்டு நுால்களை 50% கழிவு விலையில் வாங்கிப் பயன்பெற 31.10.2020 வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது”

பதிப்புத்துறை சுற்றறிக்கை – ”தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீட்டு நுால்களை 50% கழிவு விலையில் வாங்கிப் பயன்பெற 31.10.2020 வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது”

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்