பதிப்புத்துறை செய்திக்குறிப்பு – ”செம்மொழி தமிழ் நுால் பெறுதல் வழி மற்றும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக பதிப்புகள் 25 சதவீத கழிவு விலையில் பெறுதல் – தொடர்பாக”

பதிப்புத்துறை செய்திக்குறிப்பு – ”செம்மொழி தமிழ் நுால் பெறுதல் வழி மற்றும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக பதிப்புகள் 25 சதவீத கழிவு விலையில் பெறுதல் – தொடர்பாக”

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்