பல்கலைக்கழக மானியக்குழு நல்கையின்கீழ் அறிவியல் புலம் நடத்தும் “தேசிய மாநாடு” – நாட்கள் : 29.3.2019¸ 30.3.2019¸ நேரம்: முற்பகல்: 10.30 மணி¸ இடம்: அறிவியல் புலக் கருத்தரங்க அவையம்

Brouchure_Science_2232019

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்