“புதிய மாணவர்களுக்கான வரவேற்பு மற்றும் நெறியாக்கப் பயிற்சி – 2019″ – அழைப்பிதழ் – நிகழ்வு நாள்:14.10.2019¸ நேரம்: பிற்பகல் 2:30 மணி¸ இடம்:கரிகாற்சோழன் கலையரங்கம்

“புதிய மாணவர்களுக்கான வரவேற்பு மற்றும் நெறியாக்கப் பயிற்சி – 2019″ – அழைப்பிதழ் – நிகழ்வு நாள்:14.10.2019¸ நேரம்: பிற்பகல் 2:30 மணி¸ இடம்:கரிகாற்சோழன் கலையரங்கம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்