“முனைவர் பட்டச் சேர்க்கை அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும். NET/ SET தகுதி பெற்ற UGC – CSIR JRF, ICCR நல்கை பெற்ற மாணவர்களும் வெளிநாட்டு மாணவர்களும் அவ்வமையம் விண்ணப்பிக்கலாம்.”

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்