மே 2024 தொலைநிலைக் கல்வித் தேர்வுகள் – திருத்திய கால அட்டவணை

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2024/06/மே-2024-தொலைநிலைக்-கல்வித்-தேர்வுகள்-திருத்திய-கால-அட்டவணை.pdf”>மே 2024 தொலைநிலைக் கல்வித் தேர்வுகள் – திருத்திய கால அட்டவணை</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்