வளாகக் கல்வி தேர்வுப் பிரிவு சுற்றறிக்கை – ”07.12.2020 முதல் ஆய்வியல் நிறைஞர், முனைவர்ப் பட்ட வாய்மொழித் தேர்வு மற்றும் முனைவர்ப் பட்ட முன் வாய்மொழித் தேர்வு நேர்முகமாக மட்டுமே நடைபெறும்”

வளாகக் கல்வி தேர்வுப் பிரிவு சுற்றறிக்கை – ”07.12.2020 முதல் ஆய்வியல் நிறைஞர், முனைவர்ப் பட்ட வாய்மொழித் தேர்வு மற்றும் முனைவர்ப் பட்ட முன் வாய்மொழித் தேர்வு நேர்முகமாக மட்டுமே நடைபெறும்”

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்