தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

Click here... 2021 முதுகலை - ஒருங்கிணைந்த முதுகலை - சிற்பக்கலை (பட்டயம், சான்றிதழ்) - தேர்வு - வினாத்தாள்கள்

தேர்வு முடிவுகள்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

தழைத்தோங்கும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

இந்திய பண்பாட்டின், நாகரீகத்தின் அடிப்படைகளில் ஒன்றாகவும் தொன்று தொட்டு இன்று வரை நமது நாட்டின் கலை, இலக்கியம், சமயம், தத்துவம், ஆகிய துறைகளில் பெரும் பங்களிப்புக்கு உரிமையுடையதாகவும் விளங்குவது தமிழ் மொழி. தமிழ் மொழியின் அடிப்படையில் அமைந்த வாழ்வியல், பண்பாடு ஆகியவற்றை சார்ந்த துறைகளுக்கு பொலிவும் வலிவும் ஊட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம்...

மேலும்

Students Circulars, Viva-voice Exam Intimations