ஆட்சிக் குழு

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணை வேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

அரசு் செயலாளர்
உயர்கல்வித் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

அரசு் செயலாளர்
நிதித் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

அரசு் செயலாளர்
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

திரு இரா.வெங்கடேசன், இ.ஆ.ப.,

அரசு் செயலாளர்
தமிழ்வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை 600 009

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை
தமிழ் வளர்ச்சி வளாகம்
ஆல்சு சாலை, எழும்பூர்,
சென்னை – 600 008

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி
சென்னை 600 013

புலத்தலைவர்களில் இருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

முனைவர் செ.சுப்பிரமணியன்

வளர்தமிழ்ப் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் ந.அதியமான்

சுவடிப் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் இரா. முரளிதரன்

மொழிப் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

பேரவையிலிருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

முனைவர் எம். பாண்டி

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழ் துறை
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி

வேந்தர் நியமனம்

முனைவர் சி.ராஜேந்திரன்

அரவிந்தர் இல்லம்,
59, ஆட்டா நகர்,சிவபுரி,
அண்ணாமலை நகர்-608002.
தொ.பே.எண்: 9443665955

இணைவேந்தர் நியமனம்

முனைவர் சு. பாலசுப்ரமணியன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம்,
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் , சென்னை- 15

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்