ஆட்சிக் குழு

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

அரசு செயலாளர்
உயர்கல்வித் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

அரசு செயலாளர்
நிதித் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

அரசு செயலாளர்
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 600 009

திரு மகேசன் காசிராஜன் இ.ஆ.ப

அரசு செயலாளர்
தமிழ்வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை 600 009

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை
தமிழ் வளர்ச்சி வளாகம்
ஆல்சு சாலை, எழும்பூர்,
சென்னை – 600 008

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி
சென்னை 600 013

புலத்தலைவர்களில் இருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

முனைவர் க.சங்கர்

அறிவியல் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் பா.ஜெயக்குமார்

சுவடிப்புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் இரா.காமராசு

மொழிப்புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

பேரவையிலிருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

வேந்தர் நியமனம்

முனைவர் சி.அமுதா

துறைத்தலைவர்
தமிழ்த்துறை
அரசு பெண்கள் கல்லூரி
புதுக்கோட்டை – 622001

இணைவேந்தர் நியமனம்

முனைவர் அரங்கபாரி

பேராசிரியர்,
தமிழியல் துறை,
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்,
அண்ணாமலை நகர்,
சிதம்பரம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்