இணை வேந்தர்

 

saminathan_102

மாண்புமிகு திரு. மு. பெ. சாமிநாதன்

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சர்

இணை வேந்தர் – தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்