இணை வேந்தர்

pro chancellor  width=

திரு. தங்கம் தென்னரசு

தமிழக தொழிற்துறை அமைச்சர்,
தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பாடுத்துறை அமைச்சர்

இணை வேந்தர் – தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்