இணை வேந்தர்

pandiarajan

திரு. கே. பாண்டியராஜன்

தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பாடுத்துறை அமைச்சர்
தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பாடுத்துறை
இணை வேந்தர் – தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்