நிதிக் குழு

நிதிக்குழு

தலைவர்

துணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

உறுப்பினர்கள்

அரசுச் செயலாளர்
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 9

அரசுக் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்
நிதித்துறை
தலைமைச் செயலகம்
சென்னை – 9

முனைவர் சி.அமுதா
உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
மன்னர் சரபோஜி கலைக் கல்லூரி
தஞ்சாவூர்.

முனைவர் வீ.அரசு
மேனாள் பேராசிரியர்
கல்மரம், 4 வீராசாமி தெரு,
குறிஞ்சி நகர், பெருங்குடி
சென்னை.

முனைவர் ரெ.நீலகண்டன் அவர்கள்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
புலத்தலைவர், அறிவியல் புலம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்.

செயலர்

நிதியலுவலர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்