நிதியலுவலர்

முனைவர் இரா. முரளிதரன்

நிதியலுவலர் (பொ),
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

Name Dr. R. Muralidharan
Designation Finance Officer
Address 122,Sunitha Bhavan,Sri Ram Nagar 3rd Street,
Madhakottai Road,Serfoji College Post,
Thanjavur.
Tamil Nadu, India.
Date of Birth 12-05-1959
Date of Retirement 31-06-2019
Qualification M.A., Ph.D.,
Date of appointment 07-09-1992
Date of joining as Finance Officer 01-08-2018
Parent Department Tamil University
Original Designation Professor
E-mail (personal) tumurali@gmail.com
E-mail (office) tamilunifo@gmail.com
Contact Mobile number 91 – 9442140552 / 91 – 9894695101
Office Phone 914362 – 226840

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்