நிதியலுவலர்

 

திரு. ம. கிருஷ்ணமூர்த்தி

நிதியலுவலர்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

Name திரு. ம. கிருஷ்ணமூர்த்தி
Designation Finance Officer
Address ,
Thanjavur.
Tamil Nadu, India.
Date of Birth
Date of Retirement
Qualification
Date of appointment
Date of joining as Finance Officer
Parent Department
Original Designation
E-mail (personal)
E-mail (office) tamilunifo@gmail.com
Contact Mobile number 91 – / 91 –
Office Phone 914362 – 226840

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்