நிதியலுவலர்

முனைவர் மு.உமாமகேஸ்வரி

நிதியலுவலர் (பொ),
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

Name Dr.M.Umamaheswari
Designation Finance Officer
Address ,
Thanjavur.
Tamil Nadu, India.
Date of Birth
Date of Retirement
Qualification M.A., Ph.D.,
Date of appointment
Date of joining as Finance Officer
Parent Department Tamil University
Original Designation Deputy Registrar
E-mail (personal) @gmail.com
E-mail (office) [email protected]
Contact Mobile number 91 – / 91 –
Office Phone 914362 – 226840

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்