பதிவாளர்

Registrar Prof.Chinappan

முனைவர் மோ. கோ. கோவைமணி

பதிவாளர் (பொ),
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

சுயவிவரம் காண

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்