ஆய்வுக் குழு

தலைவர்

துணை வேந்தர்

உறுப்பினர்கள்

புலத்தலைவர், கலைப்புலம்
புலத்தலைவர், சுவடிப்புலம்

முனைவர் கு.சின்னப்பன்
புலத்தலைவர், வளர் தமிழ்ப் புலம்

முனைவர் இரா.காமராசு
புலத்தலைவர், மொழிப்புலம்

முனைவர் முனைவர் ரெ.நீலகண்டன்

புலத்தலைவர், அறிவியல் புலம்

முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை
பேராசிரியர், இலக்கியத்துறை

முனைவர் செ.கற்பகம்
உதவிப்பேராசிரியர், இசைத்துறை

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் சி. தியாகராசன்

பதிவாளர் (பொ)

 

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்